Salgsbetingelser

Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra SaturnExpo (Saturn Kommunikasjon AS) til kjøpere som ikke er forbrukere.

Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen omtales heretter som «du/deg/din/ditt».

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse utgjøre et avtalegrunnlag for kjøpet.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er også bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere hele eller deler av din bestilling dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, ofte sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp.

Betaling

Betaling skjer gjennom en faktura du mottar fra oss på e-post eller i posten.

Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 500 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på vår nettside er veiledende. Vi oppgir antall dager i virkedager, og fraktselskapets tid kommer i noen tilfeller i tillegg.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra oss om er større enn 15% av normal utsalgspris, kan vi slette eller avvise ordre. Slike feil må korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

Risikoen for varene går over på deg når varen er overlevert til fraktselskapet. Varene anses da som levert.

Reklamasjon og garanti

Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

Etter at du har mottatt produktene må du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangler må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget det, gi oss melding om at du vil påberope deg reklamasjon. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som må være avtalt med oss, betaler ikke vi disse utgiftene.

Vi forbeholder oss retten til å foreta retting eller omlevering hvis feil kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet. Du kan da ikke gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Mangler må påberopes innen 8 virkedager fra leveringsdato.

Du forplikter deg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Du skal ved mottak av produktene kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 virkedager etter mottak reklamere eventuelle avvik.

Erstatningsansvar

Vi fraskriver oss ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor vi forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Følgeskader utover det som følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar erstattes ikke.

Retningslinjer for personvern

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.

Salgspant

Vi har med mindre noe annet er avtalt salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med vår eiendomsrett og holdes adskilt fra dine øvrige eiendeler.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos SaturnExpo er ansvarlig for betaling av de ytelser vi leverer i henhold til disse vilkårene. Ansvaret omfatter også andres bruk av din tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra vår sin side.

Ekstraordinære forhold

Vi er kun ansvarlig for verditap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene, også som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er vi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditering til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Kopirett

Alt innhold på disse nettsidene er Saturn Kommunikasjon AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra oss.